Režim dne ve školce

Režim dne

 

 

6 : 00 – 8 : 00       Scházení dětí, spontánní hry a činnosti dle přání dětí

                            Přivítání se ve třídě

8 : 00 – 9 : 00       Ranní cvičení, hry pohybového a hudebně pohybového charakteru, hygiena, dopolední svačina

9 : 00 – 9 : 45       Didakticky zacílené činnosti – (ve skupinách i individuálně), hry a činnosti nabídnuty učitelkou zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj. Hry podle přání dětí – námětové, didaktické hry, hry pohybového charakteru

9 : 45 – 11 : 15     Příprava na pobyt venku, pobyt venku – zaměřený na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují didakticky zacílené činnosti ve třídě)

11 : 15 – 12 : 30   Hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12 : 30 – 14 : 30   Odpolední odpočinek, vstávání, hygiena, odpolední svačina

14 : 30 – 16 : 30   Spontánní hry a činnosti dětí, pokračování v didakticky zacílených činnostech nabídnutých učitelkou

 

 

Vzdělávací program vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se nazývá Putování za sluníčkem a je založen na principu vzdělávací nabídky pedagogem a na individuální volbě a aktivní účasti dítěte.

Při práci s dětmi uplatňujeme odpovídající metody a formy práce. Zejména metody prožitkového a kooperativního učení hrou.

Podporujeme dětskou zvídavost, potřebu objevovat, získávat nové zkušenosti a ovládat další dovednosti. Využíváme přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytujeme tak dětem dostatek prostoru a času pro spontánní aktivity. Vycházíme z vyspělosti jednotlivých dětí, jejich individuálních zvláštností, zájmů a potřeb.

Záměrem naší práce je podporovat u dětí duševní pohodu, psychickou i fyzickou zdatnost, samostatnost, rozvíjet kreativitu, intelektové schopnosti a dovednosti.

 

Zpět